Περιγραφή

Γιὰ νὰ τελεσθεῖ τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ποὺ εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς Θείας Λειτουργίας, εἶναι ἀπαραίτητο ὁ ἱερεὺς νὰ ἔχει τὸ πρόσφορο, γιὰ νὰ κάνει τὴν προσκομιδή. Ἀπό τὸ πρόσφορο ὁ ἱερεὺς θὰ βγάλει, ἀπό τὸ μεσαῖο τετράγωνο, τὸ μέρος ἐκεῖνο ποὺ θὰ γίνει τὸ Τίμιο Σῶμα τοῦ Κυρίου, τὸν «Ἀμνό», ἀλλὰ καὶ τὶς μερίδες τῆς Θεοτόκου, τῶν Ἁγίων καὶ τῶν δικῶν μας ὀνομάτων (ζώντων καὶ κεκοιμημένων) ποὺ θὰ μνημονευθοῦν. Μὲ τὴ δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος θὰ μεταβληθεῖ αὐτὸς ...

Δείτε όλη τη συνταγή στο: http://faghta-giagias.blogspot.gr